ATA 27 Flight Controls

نیروی پسا یا Drag در هواپیما

Apr 26, 2017 . 42,533 مشاهده . 1 نظرات

 

Dragنیرویی مقاوم است که در اثر حرکت هواپیما در هوا و مقاومت آن در برابر مولکول های هوا بوجود می آید.
Drag همان نیروی مقاومت کننده در برابر حرکت وسیله پرنده بسمت جلو است.
اگر جهت این نیرو را بررسی کنیم نیرویی است مخالف جهت حرکت وسیله پرنده و بدلیل آنکه اندازه آن درحالت عادی از نیروی Lift کمتر است برآیند آن با نیروی Lift نموداری بسمت جلو و در جهت حرکت وسیله پرنده ترسیم می کند.
درحقیقت اگر نیروی پسا وجود نداشت هیچگاه بر سرعت هواپیما افزوده نمیشد. به عبارت دیگر نیروی پسا در تقابل با نیروی تراست قرار دارد.
Total Drag هواپیما به دو زیر مجموعه تقسیم می شود :
Induced Drag
Parasite Drag

Induced Drag
نوعی از Drag است که در هنگام تولید Lift بوجود می آید .
دو آیتمی که این Drag را تعریف میکنند A.O.A و Flap Setting هستند.
چون تغییر این دو آیتم باعث کاهش سرعت هواپیما میشوند پس میتوان گفت رابطه Induced Drag با سرعت هواپیما یک رابطه معکوس است یا بهتر Induced Drag با معکوس مجذور سرعت متناسب است یعنی اگر سرعت هواپیما دو برابر شود Induced Drag هواپیما ربع میشود .
Parasite Drag

این Drag شامل Form Drag و Skin Friction Drag و Interference Drag می باشد .
این Drag با مجذور سرعت هواپیما رابطه مستقیم دارد یعنی اگر سرعت دو برابر شود Parasite Drag هواپیما 4 برابر میشود .
نکته مهم :
به مجموع Form Drag و Skin Friction Drag در بعضی کتب Profile Drag نیز گفته اند .
با توجه به مطالب گفته شده نمودار Total Drag هواپیما به شکل زیر است :

Drag-AviationTrial.com
در منحنی Total Drag یک نقطه Minimum وجود دارد که در اصل بیانگر این است که هر دو نوع Drag در یک سرعت مشخص حداقل میباشد که اصطلاحا این سرعت را Best Power Off Glide Speed مینامند . یعنی در اصل سرعتی است که در زمان Engine Fail کمترین Drag را نسبت به بهترین Lift برای هواپیما تضمین میکند.
به تعبیر دیگر نقطه Min Total Drag همان Best L/D Ratio میباشد که در Clean Configuration برای هر هواپیما در POHتعریف شده است که واحد آن میتواند Feet یا NM یا KM و یا SM باشد . این واحد را سازنده هواپیما مشخص میکند .
مهمتریت آیتمی که سرعت Best Glide را تغییر میدهد وزن هواپیما است یعنی با افزایش وزن Glide Speed نیز افزایش پیدا میکند و هواپیما روی همان Glide Angel ی که Best L/D Ratio را برای هواپیما تضمین میکند فقط با سرعت بالاتری حرکت میکند یعنی آن نسبت را در مدت زمان کوتاهتری طی میکند . این تغییر وزن تاثیری بر روی Glide Angel ندارد و فقط سرعت را جابجا میکند.

One thought on “نیروی پسا یا Drag در هواپیما

دیدگاهتان را بنویسید