سطوح فرامین و پایداری هواپیما (قسمت اول)

Jun 05, 2017 . 71,211 مشاهده . 1 نظرات

  سطوح فرامین و پایداری هواپیما هواپیماها طی پرواز تحت تاثیر نیروهای گوناگونی هستند. باید توجه داشت این نیروها همیشه با...

مشاهده بیشتر

نیروی پسا یا Drag در هواپیما

Apr 26, 2017 . 43,306 مشاهده . 1 نظرات

  Dragنیرویی مقاوم است که در اثر حرکت هواپیما در هوا و مقاومت آن در برابر مولکول های هوا بوجود...

مشاهده بیشتر