Weather Radar

Jan 31, 2019 . 57,779 مشاهده . 0 نظرات

Weather Radar   ک رادار آب وهوایی (Weather Radar) از یک آنتن، فرستنده گیرنده ، واحد کنترل و نمایشگر تشکیل...

مشاهده بیشتر

چراغهای موجود در سطح فرودگاه

Jul 20, 2018 . 107,333 مشاهده . 0 نظرات

چراغهای موجود در سطح فرودگاه      1- چراغ Runway edge :   اين چراغ به دو نوع ايستاده و...

مشاهده بیشتر

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز

Apr 06, 2017 . 127,110 مشاهده . 2 نظرات

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز  دوفایل زیر شامل  Teaching Note  و  Practice Test می باشد. پاسخ سوالات در انتهای...

مشاهده بیشتر