هوانوردي

مراحل جمع شدن چرخ ها “Gear retractions”

Mar 22, 2017 . 28,929 مشاهده . 0 نظرات

مراحل جمع شدن چرخ ها “Gear retractions”

باز شدن درها : Door Opening
اول کامپیوتر باید باز شدن تمام shock absorbers تشخیص دهد تا اینکه اجازه دهد landing gear control lever حالتup انتخاب شوند . کامپیوتر بهDoors ها سیگنال می فرستد که از طریق selector valve ها باز شود ، سنسورها به Doors ها سینگال می فرستد که سیگنال ” باز شدن کامل درها ” برای ادامه مرحله کار به کامپیوتر فرستاده شود

جمع شدن :Gear up
وقتی تمام درها کاملا باز شد ، کامپیوتر به Landing gear سیگنال میدهد که بالا بیاید و این در حالی که سیگنال حفظ doors ها در حالت سیگنالopen به Doors ها سیگنالی میدهد که line pressurized باز شود . سنسورgear up lock به کامپیوتر سیگنال می فرستد کهgear جمع و قفل شده .

بسته شدن درها : Door closing
وقتیlanding gear جمع و قفل شد ، کامپیوتربه doors ها سیگنال میدهد که بسته شود و سیگنال حفظ landing gear up به line pressurized فرستاده میشود بسته شود . سنسورهای door uplock به کامپیوتر سیگنال میدهد که تمام Doors ها قفل شده اند و به محض این که اخرینDoor بسته و قفل شد کامپیوتر سینگال بالا رفتن Landing gear را خنثی می کند و سیگنال بسته شدنDoor ها را حفظ می کند.

Weather Radar

Jan 31, 2019

دیدگاهتان را بنویسید