هوانوردي

چراغهای موجود در سطح فرودگاه

Jul 20, 2018 . 113,300 مشاهده . 0 نظرات

چراغهای موجود در سطح فرودگاه 

 

 

1- چراغ Runway edge :

 
اين چراغ به دو نوع ايستاده و كفي مي باشد كه در كناره هاي باند نصب شده و فاصله هر چراغ تا چراغ بعدي 60 متر مي باشد . رنگ نور اين چراغها تا 600 متر مانده به انتهاي باند سفيد و 600 متر انتهاي باند به رنگ زرد مي باشد .
 

2- چراغ Runway centerline :

 
اين چراغ از نوع كفي بوده و در محور مركزي باند نصب شده . فاصله اين چراغها بسته به RVR فرودگاه 15 يا 30 متر ميباشد . رنگ نور آنها از ابتداي باند تا 900 متر مانده به انتهاي باند به رنگ سفيد ،‌ از 900 متر تا 300 متر مانده به انتهاي باند يكي در ميان سفيد و قرمز و 300 متر انتهايي به رنگ قرمز مي باشد .
اين چراغها در سيستم CATII به بالا نصب مي شود .

 

3- چراغهاي Runway touchdown zone light :

 
اين چراغها به صورت كفي بوده و از ابتداي باند به طول 900 متر كه از بعد از تريشلد و عمود بر محور سنتر لاين به تعداد 6 تا 8 عدد در هر رديف نصب ميشود . فاصله اين چراغها 30 يا 60 متر بوده و رنگ آنها سفيد مي باشد و در هر رديف سه عدد چراغ نصب مي گردد . اين چراغها يك جهته بوده و فقط از سمتي كه خلبان اقدام به فرود مي كند ديده ميشود . اين چراغها در سيستم CATIIنصب ميشود .
 

4-چراغهاي آستانه باند (Runway threshold light ‌) :

 
اين چراغها در ابتداي باند نصب شده و عمود بر محور خط مركزي باند مي باشد . رنگ اين چراغها سبز بوده و نشان دهنده ابتداي باند به خلبان ميباشد . ( خلبان بعد ازاين چراغها مجاز به زمين زدن چرخها است ) و بسته به نوع CAT سيستم ، تعداد اين چراغها متغير مي باشد . اين چراغها به صورت يك جهته ( دو سبز ) و يا دو جهته ( دوسبز و يك قرمز ) مي باشد .
 

5- چراغهاي Wing bar :

 
اين چراغها به صورت يك جهته بوده و رنگ آن سبز مي باشد و در راستاي چراغهاي تريشلد به منظور ايجاد ديد بهتر نسبت به آستانه باند براي خلبان نصب مي گردد .
 

6- چراغهاي Runway end light :

 
اين چراغها به رنگ قرمز بوده و يك طرفه مي باشد و انتهاي باند را به خلبان نشان ميدهد . اين چراغها دربين چراغهاي تريشلد و عمود بر راستاي محور باند نصب مي گردد.
 

7- چراغهاي Stop way‌‌ :

 
اينچراغها در منطقه Stopway باند نصب شده . محل نصب اين چراغها در دو طرف SWY ميباشد و به صورت يك جهته به طرف داخل باند قرار مي گيرد . فاصله هر چراغ با چراغ بعدي 60 متر بوده و در انتهاي SWY و عمود بر محور خط وسط باند چهار عدد چراغ به منظور اتمام Stop way نصب مي گردد. اين چراغ در دو نوع ايستاده و كفي مي باشد .
 

8- چراغهاي (Simple approach lighting system (SALS:

 
اين چراغها در فرودگاه هايي كه به صورت non-precision و non-Instrument مي باشند نصب شده و خلبان را به سمت خط مركزي باند هدايت مي كند . تعداد اين چراغها 17 عدد بوده و به رنگسفيد به صورت يك جهته مي باشند كه تعداد هفت عدد از اين چراغها در راستاي خط وسط باند و ده عدد از آنها به عنوان Crossbar عمود بر محور اين چراغها و در فاصله 200 متري قبل از تريشلد نصب ميگردد . براي نصب اين چراغها فضايي حدود 420 متر طولي نياز مي باشد .
 

9- چراغهاي PrecisionApproach lighting system CATI:

 
اين چراغها به رنگ سفيد و يك جهته بوده و تا 900 متر قبل از تريشلد باند اين چراغها نصب مي گردد . اين سيستم داراي پنج كراس بار مي باشد كه در فواصل 150 ، 300 ، 450 ، 600 و 750 متري قبل از باند عمود بر چراغهاي خط مركزي اين سيستم نصب مي گردد . چراغهاي خط وسط سيستم به دو نوع coded و معمولي مي باشد . تعداد اين چراغها 120 عدد و دردونوع ايستاده و كفي نصب مي گردد .
 

10- چراغهاي Precision Approach lighting system CAT II / III:

 
اين سيستم كليه ملزومات CATI را شامل مي شود با اين تفاوت كه تعدادي چراغهاي كمكي به نام چراغهاي side row قبل از تريشلد از فاصله 300 متري تا ابتداي باند به رنگ قرمز در دو طرف چراغهاي سنتر لاين سيستم اپروچ نصب مي گردد .
 

11- چراغهاي PAPI :

 
اين چراغها نشان دهنده شيب صحيح زاويه فرود به خلبان مي باشند داراي چهار يوني ت بوده و سمت چپ باند نصب مي گردد . اين چراغها به وسيله تركيب نوري كه ايجاد مي كنند زاويه صحيح فرود را به خلبان نشان مي دهند يعني اگر خلبان دو يونيت نزديك به باند را قرمز ودو يونيت دورتر را سفيد ببيند متوجه درستي زاويه فرود مي شود . اگرتعداد چراغ هاي قرمز بيشتر بود خلبان پايينتر از زاويه فرود و اگر تعداد يونيت هاي سفيد بيشتر بود خلبان بالاتر از زاويه فرود مي باشد.
 

12- چراغ هاي Taxiway edge :

 
اين چراغ ها به رنگ آبي بوده و همه جهته مي باشد و در دو نوع ايستاده و كفي مورد استفاده قرار مي گيرد و نشان دهنده عرض تاكسي وي به خلبان مي باشد


شکستن دیوار صوتی چیست؟

 

طرز کار موتور های  پیستونی چیست؟قسمت اول

 

دانلود دیکشنری هوانوردی و هوافضای چکاوک

 

تهیه بوکلت های جدید سازمان هواپیمایی کشوری

4 thoughts on “طرز کار موتور های پیستونی چیست؟ قسمت اول

دیدگاهتان را بنویسید